مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت جهت پیش‌بینی قطبیت حلال با استفاده از توصیف‌کننده‌های مکانیک‌کوانتومی و ماشین بردار پشتیبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت جهت پیش بینی قطبیت برخی از حلال ها با استفاده از توصیف کننده های مکانیک کوانتومی و تکنیک ماشین بردار پشتیبان(SVM) انجام شد. مقادیر تجربی قطبیت برای 69 حلال گردآوری شد. این حلال ها شامل هیدروکربن های اشباع و غیراشباع، حلال های شامل هالوژن، سیانید، نیترو، آمید، سولفید، مرکاپتو، فسفات، استر، اتر و غیره بود. در ابتدا ساختار حلال ها، رسم و گروه مناسبی از توصیف کننده‌ها محاسبه شدند. سپس از روش انتخاب مرحله‌ای برای بدست آوردن بهترین توصیف کننده‌ها که بیشترین ارتباط را با قطبیت حلال مورد نظر داشتند استفاده گردید. در ابتدا مدل خطی رگرسیون خطی چند‌گانه(MLR) ساخته شد. سپس برای به دست آوردن نتایج بهتر، از SVM استفاده گردید. داده های آماری، برتری روش SVM را نسبت به روش MLR نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها