استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز مس ( (IIدر پسابهای صنعتی اسلام شهر بوسیله وسیله نانو لوله‌های کربنی عامل دار شده کربوکسیله و اندازه گیری آن با طیف سنجی اتمی شعله ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

2 ۱ دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین -پیشوا

چکیده

در گسترش روز افزون نانوتکنولوژی یا فناوری نانو استفاده از نانو ذرات و ریز مواد نیز در تکنولوژی‌های مدرن افزایش یافته است.با توجه به این که روش‌های دارویی، رایج ترین روش‌های درمان بیماری‌ها محسوب می‌شود. در این تحقیق روش ساده، حساس و مطمئن برای استخراج و پیش‌تغلیظ و اندازه‌گیری سریع و آسان مقادیر بسیار کم یون مس (II) درپساب‌های صنعتی کارخانجات اسلام شهر به وسیله نانو لوله‌های کربنی عامل دار شده با کربوکسیله در جهت بهبود عمل استخراج و پیش تغلیظ استفاده شد. اندازه‌گیری غلظت یون‌ها در محلول به روش طیف‌سنجی جذب‌اتمی شعله‌ای انجام گرفت. پارامترهای مؤثربراستخراج که عبارتند از: اثر pH، مقدار و نوع حلال شوینده،زمان استخراج و اثر سایر یونها بهینه شدند.فاکتور تغلیظ30،مقدارحد تشخیصروش(LOD) 1-µg.L۰۷/۰ و انحراف استاندارد نسبی ۷۵/۱% بدست آمد.

کلیدواژه‌ها