سنتز، ساختار و انتساب های ارتعاشی کمپلکس بیس(3-آمینو- 1- فنیل-2-بوتن-1-اوناتو) نیکل(II)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی شیمی - دانشکده علوم - دانشگاه فردوشی مشهد

چکیده

بیس(3-آمینو- 1- فنیل-2-بوتن-1-اوناتو) نیکل(II)، Ni(APBO)2، سنتز شد و داده های کریستالوگرافی بهبود یافته اشعه X آن ارائه گردید. ساختار مولکولی این ترکیب با استفاده از محاسبات نظریه تابعی چگال (DFT) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با داده های تجربی مقایسه شد. فرکانس‌های ارتعاشی هماهنگ Ni(APBO)2 در روش B3LYP با استفاده از مجموعه پایه‌ 6-311G* بدست آمد و همه شیوه‌های ارتعاشی IR و Raman در این سطح محاسبه شد.. فرکانس‌های ارتعاشی محاسبه شده با نتایج تجربی مقایسه شد. توافق خوبی بین فرکانس‌های نظری مقیاس پذیر و پارامترهای ساختاری با داده های تجربی وجود دارد. بر اساس داده‌های تجربی و محاسباتی، پیوند فلز-لیگاند در این کمپلکس، قوی‌تر از ترکیبات Cu(APBO)2 ، Ni(APO)2 و Cu(APO)2 است.

کلیدواژه‌ها