مطالعه اثر گیاه بومادران بر روی هلیکوباکترپیلوری باکمک روش شبیه سازی داکینگ ملکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد ایران

2 زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرکرد،شهرکرد ایران

چکیده

چکیده
مقاومت هلیکوباکترپیلوری نسبت به آنتی بیوتیک‌های رایج علت اصلی پایین بودن درصدریشه‌کنی این باکتری درکشورهای درحال توسعه می‌باشد.به همین دلیل نیاز به یک داروی جایگزین برای درمان عفونت هلیکوباکترپیلوری وجود دارد.داروی جدید باید موثر،کم عارضه ،همراه با اثرات خوب برعلیه هلیکوباکترپیلوری بوده ودرضمن موجب مقاومت باکتری نسبت به دارو نگردد.استفاده از گیاهان دارویی یکی از راه های حل معضل مقاومت میکروبی به شمار می آید.زیرا ترکیبات ثانویه گیاهان مولکول‌های پیچیده ای هستند که تعدادزیادی از آن‌ها دارای فعالیت های بیولوژیک می‌باشند.توجه محققان به ترکیب های موثر گیاهی ،به عنوان راه حلی برای معضل مقاومت هلیکوباکترپیلوری نسبت به آنتی بیوتیک‌های رایج است ویکی ازآن ها گیاه بومادران می‌باشد که ترکیبات آن سبب ازبین بردن هلیکوباکترپیلوری می‌شود همچنین مطالعات تجربی نشان داد که آنزیم اوره‌آز این باکتری سبب حیات آن در معده می‌شود پس این فرض به وجود آمد که ترکیبات گیاه بومادران ممکن است بر روی آنزیم اوره آز تآثیر داشته باشند
مبحث طراحی دارویی گیاهی برای مقابله با هلیکوباکترپیلوری می باشد که با استفاده از شبیه سازی داکینگ مولکولی ونرم افزار اتوداک۴ انجام شد
آلفاپنین با انرژی آزاد اتصال(5/15-) وکاریوفلین اکسید با انرژی آزاد اتصال(5/43-) وبیسموت با انرژی آزاد اتصال(4/92-) برای مهار آنزیم اوره آز می توانند استفاده شوند.
کاریوفلین اکسید با انرژی اتصال بالامهارکننده بهتری برای آنزیم است.
کلمات کلیدی: هلیکوباکتر پیلوری، آنزیم اوره آز، داکینگ ملکولی، آلفاپنین، کاریوفلین اکسید 

کلیدواژه‌ها