تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ وگل گیاه Ferula persica Willd.var. Persica با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده

چکیده
در این تحقیق اسانس گل وبرگ گیاه Ferula. Persica خودروی شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان با استفاده از روش تقطیر با آب بدست آمده و با استفاده از تکنیک GC و GC/MS مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفتند.
در روغن اسانسی حاصل از برگها 31 ترکیب مورد شناسائی قرار گرفت که 4/94 % درصد از کل اسانس بدست آمده را تشکیل می دهند. بررسی ها نشان داد ازترکیبات شناسایی شده 3/72% ترکیبات را مونو ترپن ها و 3/17% ترکیبات را سزکویی ترپن ها تشکیل می دهند. آلفا- پینن(7/19%)، بتا- پینن(3/8 %)، منتول (3/8 %) و میرسن (8/6 %) ترکیبات اصلی اسانس برگ گیاه را تشکیل میدهند.
در روغن اسانسی حاصل از گلها 12 ترکیب شناخته شد که 2/90 % کل اسانس حاصل از گل گیاه را تشکیل میدهند، 8/58% ترکیبات را مونوترپن و 4/31%. ترکیبات را سزکوئی ترپن تشکیل میدهند. آلفا- پینن (6/22 %) بی سیکلو جرمکرین(0/17 %)، بتا- فلاندرین (8/16 %)، اسپاتولنول(4/8%) و میرسن (5/7 %) ترکیبات اصلی اسانس گل را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها