مطالعه شیمی کوانتومی پیوند هیدروژنی دیمرهای NH2NW(W=O, S, Se)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

در این پژوهش، بررسی پیوند هیدروژنی دوپارهای NH2NW (W=O, S, Se) با استفاده از روش M06-2x و مجموعه پایه‌های 6-311++G(d,p)، 6-311++G(2d,2p) و AUG-cc-pVTZ در فاز گازی انجام شده است. در ابتدا، ساختارهای مولکولی و توزیع الکترونی تک‌پارها به صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به مقادیر پتانسیل الکتروستاتیکی مولکولی (MEP)، مکان‌های فعال شناسایی و با استفاده از آنها قدرت پیوند هیدروژنی پیش بینی شده است. با در نظر گرفتن این مقادیر، نظم میل ترکیبی پروتون (Hcis و Htrans) به شرح زیر است:
Htrans: NH2NSe > NH2NS > NH2NO Hcis: NH2NSe  NH2NO > NH2NS

علاوه بر این با استفاده از توصیف‌گرهای انرژی، ساختار هندسی، جای نگاریکی و اوربیتال‌های مولکولی دوپارها، قدرت پیوند هیدروژنی آن‌ها تخمین زده شده است. برای همه دوپارها، تشکیل کمپلکس باعث طویل‌تر شدن پیوند NH و به این ترتیب جابجایی به سمت قرمز برای پیوند هیدروژنی مربوطه را نشان می‌دهد. نتایج AIM نشان می‌دهد که ماهیت کوالانسی جزیی در دوپارهای S2 و Se2 وجود دارد. در نهایت آنالیز تجزیه انرژی (EDA) پیشنهاد می‌کند که قطبش‌پذیری به شدت باعث پایداری دوپارهای NH2NS و NH2Se نسبت به دوپار NH2NO می‌شود.

کلیدواژه‌ها