بررسی پایداری کنفرماسیون ترکیب 2- متیل-پیریمیدین-4-ال با استفاده از مطالعات شیمی کوانتومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ، ایران

چکیده

در این مطالعه، ساختارکنفورمر ترکیب2- متیل-پیریمیدین-4-ال بعد از بهینه سازی با استفاده از محاسبات کوانتومی بر پایه نظریه تابعی چگالی HF و DFT در سطح B3LYP و با تابع پایه 6-311++G(d,p) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. و پایدارترین ساختار کنفورمری با استفاده از محاسبات مربوط به انرژی برای ترکیب مورد نظر تعیین گردیده است. انتقال الکترونی در طیف سنجی مرئی- ماورابنفش با استفاده از مدل PCM، شکاف انرژی با استفاده از تفاوت بین بالاترین اوربیتال ملکولی اشغال شده و پایین ترین اوربیتال ملکولی اشغال نشده، اوربیتال ملکولی مرزی در فاز گازی و حلالی (اتانول و کلروفرم) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین اوربیتال پیوندی طبیعی و به منظور بررسی واکنش پذیری شیمیایی ملکولی، پتانسیل الکترواستاتیک ملکولی توسط روش DFT/B3LYP/6-311++G(d,p) محاسبه شده است.

کلیدواژه‌ها