ارزیابی جذب سطحی داروی لوودوپا بر روی سطح گرافن و نانو مخروط کربنی با استفاده از تئوری تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، جذب سطحی داروی لوودوپا بر روی سطح گرافن و نانو مخروط کربنی با استفاده از تئوری تابعی چگالی مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر منفی انرژی جذب سطحی، تغییرات آنتالپی جذب سطحی، تغییرات انرژی آزاد گیبس و همچنین مقادیر بزرگ ثابت ترمودینامیکی نشان دادند که برهمکنش داروی لوودوپا با هر دو نانو ساختار خودبخودی، گرما زا، غیر تعادلی و از لحاظ تجربی امکان پذیر است. مقادیر ظرفیت گرمایی ویژه و همچنین آنتالپی جذب سطحی ثابت کردند که هر دو نانو ساختار می‌توانند جهت ساخت حسگرهای حرارتی جدید برای اندازه گیری لوودوپا مورد استفاده قرار گیرند. نتایج حاصل از محاسبات اوربیتال های مولکولی نشان داد که میزان گپ انرژی بعد از جذب شدن دارو بر روی سطح هر دو نانو ساختار کاهش چشمگیری پیدا کرده و این دو نانو ساختار می‌توانند به عنوان ماده الکتروفعال در ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی جدید جهت اندازه گیری این دارو مورد استفاده قرار گیرند. مقادیر سختی شیمیایی و ممان دو قطبی هم بعد از برهمکنش دارو با هر دو جاذب مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حکایت از آن داشت میزان واکنش پذیری و حلالیت دارو بعد از جذب شدن بر روی گرافن و نانو مخروط کربنی افزایش قابل توجهی داشته است.

کلیدواژه‌ها