بررسی اثرات یان –تلر در انحراف سیستم های مولکولی OX2(X=Cl,Br,I)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 گروه شیمی دانشکده علوم، دانشگاهآزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

اثر شبه یان –تلر به عنوان یکی از منابع اصلی ناپایداری ساختار در مولکول های OX2(X=Cl,Br,I) در نظر گرفته می شود. انحراف از ساختار خطی در این ترکیبات به نام اثر شبه یان تلرشناخته می شود. این اثر ساختار هندسی با تقارن بالا را به تقارن پایین تبدیل می کند. پارامتر های موثر در ثابت ارتعاشی بین حالت های [HOMO(-1) Πu to LUMO(Ʃg)]در ساختار خطی (D∞h) بررسی می شود.محاسبات با سطوح تئوری LC-wPBE/Def2-TZVPP، B3LYP/Def2-TZVPPو MP2/Def2-TZVPP پارامتر های ساختاری انرژی الکترونی تصحیح شده،الکترونگاتیوی و سختی را تولید می کند.تاثیر متقابل Lp(3)X to σ*(1)O-X] [ انرژی پایداری( E(2) )، ثابت جفت شدن ارتعاشی (Fij) و شکاف انرژی بین حالت های اشاره شده(Δ)را به دست می آورد.تاثیر متقابل و موثر این پارامتر ها با پارامتر های ساختاری ترکیبات محتویات تمرکز این مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها