مطالعه نظری بر روی سه فرم توتومری داروی لنالیدوماید با روش تئوری تابعی چگال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشگاه آزاد امیدیه، امیدیه، ایران

2 گروه شیمی دارویی، دانشکده شیمی دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق ، ساختار توتومری، خواص نوری و الکترونی، طیف جذبی الکترونی، فرکانس های ارتعاشی، خواص ترمودینامیکی و توزیع بار سه ساختار آمیدی وایمیدیک اسید داروی لنالیدوماید از طریق محاسبات شیمی کوانتومی با استفاده از تئوری تابعی چگالی (DFT) و تئوری تابعی چگالی وابسته به زمان (TDDFT) با تابع هیبریدی B3LYP و مجموعه پایه 6-311+G** مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج محاسبات نشان می‌دهد که ساختار آمیدی لنالیدوماید خواص کوانتومی مناسبی دارد که می تواند به عنوان دارو عمل کند. انرژی های ساختارهای آمید و ایمیدیک اسید لنالیدوماید نشان می دهد که ساختار آمید با اختلاف انرژی کمی، پایدارتر از ساختار ایمیدیک اسید می باشد. محاسبات حالات برانگیخته نشان می دهد که ساختار آمید لنالیدوماید خواص جذبی بهتری دارد. خواص نوری غیرخطی ساختار آمید لنالیدوماید نیز بالاتر از ساختار ایمیدیک اسید لنالیدوماید به دست آمده ولی سختی شیمیایی ساختار آمید کمتر از ساختار ایمیدیک می باشد که نشان می دهد واکنش پذیری و انتقال بار ساختار آمید بیشتر از ساختار ایمیدیک اسید می باشد.

کلیدواژه‌ها