استفاده ازروشهای اسپکتروسکوپی GC و GC/MS جهت تجزیه شیمیایی روغن اسانسی گیاه از ایران. pulicaria gnaphalodes (Vent) BOISS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد شاهرود

2 دانشجوی فارغ التحصیل

چکیده

در این تحقیق گیاه . pulicaria gnaphalodes (VENT) BOISS ازناحیه فردوس در استان خراسان جنوبی جمع آوری شده و اسانس گیاه با استفاده از تکنیک تقطیر با آب و میکرو استخراج از فضای فوقانی سطح جامد بدست آمد. سیترونلول(20.03%)،
1،8-سینئول(13.48%)،آلفا-پینن(6.16%)و 4-ترپیننول(4.96%) ترکیبات اصلی اسانس اندام هوایی گیاه، بدست آمده توسط کلونجر را تشکیل میدهند.
آلفا-پینن(42.29%)، 1.8-سینئول(26.76%)، چری سنتنون(7.19%) ترکیبات اصلی اسانس حاصل از گل گیاه با استفاده از تکنیک میکرو استخراج از فضای فوفانی جامد را تشکیل داده وآلفا-پینن(به ترتیب34.77%، 13.42%)و 1.8-سینئول(به ترتیب 41.81%،73.53%)ترکیبات اصلی اسانس حاصل از برگ وساقه گیاه P.gnaphalodes بدست آمده با استفاده از تکنیک میکرو استخراج از فضای فوفانی جامد را تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها