استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی بوسیله نانولوله کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش درنمونه های بیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

2 دپارتمان شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

این پروژه به بهبود روشی جهت تعیین مقادیر اندک داروی فلوکستین در نمونه ای آبی و بیولوژیکی اختصاص دارد. در این تحقیق تکنیک های جدید استخراج فاز جامد مقادیر ناچیز فلوکستین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش در نمونهای بیولوژیکی به کار گرفته شدند. این تکنیک ها یک سیستم دو فازی هستند که در آن ها فاز دهنده نمونه های آبی حاوی فلوکستین هستند و فاز گیرنده نانو لوله های کربنی عامل دار شده آمینی هستند آزمایشات در دو مرحله استخراج از نمونه های آبی واجذب داروی فلوکستین با استفاده از حلال متانول بازی انجام شدند و نمونه های واجذب شده به دستگاه اسپکترو فتومتری UV-Visبرای آنالیز بیشتر ارائه شدند. این روش ارزان، ساده و سریع هستند و با بسیاری از روش های دستگاهی موجود نیز همخوانی دارند. پارامترهای استخراج از قبیل ، اثر حلال آلی واجذب کننده، pH فازهای دهنده و گیرنده، زمان استخراج، زمان واجذب، سرعت همزدن، حجم فاز دهنده و اثر سورفکتانت بهینه شدند و بررسی ها و اندازه گیریهای کمی تحت شرایط بهینه انجام شد. تکنیک های ذکر شده از مزایای بسیاری مانند ؛ زمان کوتاه استخراج، مصرف کم حلالهای آلی، حذف اثر آزمایشات قبلی، حد تشخیص پایین وفاکتور تغلیظ بالا برخوردارهستند.فاکتور تغلیظ و حد تشخیص برای فلوکستین به ترتیب µg.L-1 3/14و6/13بدست آمده اند. دامنه خطی بین mg.L-1 10-1 وانحراف استاندارد نسبی برای فلوکستین 33/3 درصدو 9958/0R2= بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها