بررسی محاسباتی برهمکنش تترانیتروکاربازول با نانو قفس بورنیترید (B12N12)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، برهمکنش تترانیتروکاربازول (TNC) با نانو خوشه بورنیتریدی با استفاده از محاسبات مادون قرمز (IR) و اوربیتال های پیوندی طبیعی (NBO) و اوربیتال های مولکولی مرزی (هومو و لومو) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر منفی انرژی جذب سطحی، تغییرات آنتالپی و تغییرات انرژی آزاد گیبس حاکی از آن بود که جذب سطحی TNC بر روی سطح قفس بورنیترید گرما ده، خودبخودی و از لحاظ عملی امکان پذیر می‌باشد. افزایش ظرفیت گرمایی ویژه TNC بعد از جذب شدن بر روی سطح نانو قفس حاکی از آن بود که حساسیت ماده انفجاری نسبته به دما در حین برهمکنش با نانو قفس بورنیتریدی به طور محسوسی کاهش یافته. پارامترهای ساختاری مانند انرژی اوربیتال های هومو و لومو، گپ انرژی، الکتروفیلیسیته، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، چگالی و انرژی نقطه صفر هم محاسبه شده و موردبحث قرار گرفتند. کاهش چشم گیر گپ انرژی بعد از جذب شدن TNC بر روی سطح B12N12 نشان داد که هدایت الکتریکی و خاصیت الکتروکاتالیتیک بعد از برهمکنش جاذب و جذب شونده تضعیف شده و از نانو قفس بورنیتریدی می‌توان برای ساخت حسگر الکتروشیمیایی نوین برای شناسایی و تعیین تترانیتروکاربازول استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها