پیش تغلیظ آملودیپین درنمونه های بیولوژیکی توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان و اندازه گیری توسط طیف سنجی مرئی-فرابنفش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

2 ۱ دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین -پیشوا

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلام شهر ، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده

در این تحقیق تکنیک های جدید استخراج فاز جامد پخشی مقادیر ناچیز پساب های دارویی به عنوان شاخص داروی آملودیپین در نمونه های آبی بوسیله نانو لوله های کربنی اصلاح شده مغناطیسی با کیتوسان و اندازه گیری آن با طیف سنجی مرئی و فرابنفش در نمونه های حقیقی به کار گرفته شد. این تکنیک ها یک سیستم دو فازی هستند که در آن ها فاز دهنده نمونه های آبی حاوی آملودیپین هستند و فاز گیرنده نانو لوله های کربنی مغناطیسی عامل دار شده با کیتوسان هستند. آزمایشات در دو مرحله استخراج از نمونه های آبی واجذب داروی آملودیپین با استفاده از حلال آمونیاک انجام شدند و نمونه های واجذب شده به دستگاه اسپکترو فتومتری UV-Vis برای آنالیز بیشتر ارائه شدند. این روش ارزان، ساده و سریع بوده و با بسیاری از روش های دستگاهی موجود نیز همخوانی دارند. پارامترهای استخراج از قبیل اثر حلال آلی واجذب کننده ،pH بهینه جذب داروی آملودیپین بر روی جاذب که در این آزمایش ۷= pH به عنوان pH بهینه بدست آمد. زمان استخراج، سرعت همزدن، حجم فاز دهنده بهینه شدند و بررسی ها و اندازه گیری های کمی تحت شرایط بهینه انجام شد. تکنیک های ذکر شده از مزایای بسیاری مانند؛ زمان کوتاه استخراج، مصرف کم حلالهای آلی، حد تشخیص پایین و فاکتور تغلیظ بالا برخوردارهستند. فاکتور تغلیظ و حد تشخیص برای داروی آملودیپین به ترتیب ۵/۱۲و µgL-1 ۵/۳ بدست آمده اند. دامنه خطی بین mgL-1 ۷-۰۱/۰ و انحراف استاندارد نسبی برای آملودیپین ۵/۱% و ۹۹۸۱/۰R2= بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها