بررسی محاسباتی تاثیر نانو اکسید قلع بر خواص ترمودینامیکی داروی مفدرون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 2گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، شهرری، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مفدرون دارویی است که با تاثیر گذاری بر پیام رسان های عصبی مغز سرعت ارتباط بین مغز و بدن را افزایش می دهد.جذب سطحی نانو اکسید قلع با این ماده محرک سبب افزایش عملکردهای این دارو می شود.در این مطالعه، جذب سطحی نانو اکسید قلع با ماده ی محرکه ی مفدرون در فاز حلال آب از روش مدل گازی پیوستار( PCM) به روش نظریه تابعی چگالی(DFT)مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا ساختار داروی محرکه مفدرون و مشتقات آن با نانو اکسید قلع و تاثیر آن بر سیستم دستگاه عصبی را با سطح محاسبات 6-316* و توابع هیبریدی B3LYP مورد بهینه سازی هندسی قرار گرفتند. سپس محاسبات IR ، مطالعات NBO، و محاسبات اوربیتال مولکولی از جمله بالاترین اوربیتال مولکولی اشغال شده(HOMO)وهمچنین پایین ترین اوربیتال مولکولی اشغال نشده(LUMO) و به منظور بررسی پارامترهای از جمله سختی، نرمی و پتانسیل شیمیایی و آنالیز اوابیتال مولکولی بر روی آنها صورت گرفت. و همچنین پارامترهای ترمودینامیکی محاسبه شده از جمله تغییرات انرژی آزاد گیبس (ΔGf)، تغییرات آنتالپی تشکیل (ΔHf) نشان دادند که جذب سطحی مفدرون با نانو اکسید قلع گرما زا، خودبخودی، یک طرفه و غیر تعادلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها