مطالعات محاسباتی مبتنی بر DFT بر روی پیکربندی های مولکولی داروی آزاسیتیدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،دانشگاه آزاد امیدیه، امیدیه، ایران

2 گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی و مطالعه خواص ساختاری ترکیب آزا سیتیدین به عنوان یک دارو برای درمان سندرم میلو دیس پلاستیک با استفاده از روش های محاسباتی بر مبنای مکانیک کوانتوم پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل 3 پیکربندی مولکول آزا سیتیدین با محاسبات نظریه تابعی چگال و در سطح محاسباتی B3LYP و با تابع پایه 6-311G/dp+ به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از آنالیز های متعدی برای بررسی ساختار، از جمله بهینه سازی ترکیبات ، محاسبه های طیف مرئی فرابنفش (UV‒Vis) به وسیله ی محاسبه های وابسته به زمان DFT (TD–DFT) انجام شد.

کلیدواژه‌ها