مطالعه تئوری ماهیت جذب فرمالدهید بر روی هتروفولرن C58BN با استفاده از تئوری تابعی چگالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی،واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.

2 دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده

در این تحقیق فرایند جذب فرمالدهید بر روی سطح خارجی هتروفولرن C58BN به روش تئوری تابعی چگالی در سطح نظری B3LYP/6-31G(d) مورد مطالعه قرار گرفته است. انرژیهای کل الکترونی با اضافه کردن مستقیم دو تابع تصحیحی gCP و D3 تصحیح شده اند. اتصال فرمالدهید از طریق اتم اکسیژن به بور و کربن به نیتروژن باعث انتقال جفت الکترون آزاد اتم اکسیژن به اوربیتال خالی اتم بور شده و در نهایت منجر به تشکیل یک پیوند کوالانسی قوی و پایداری سیستم میشود. در حالیکه اتصال از طریق اتم اکسیژن به نیتروژن و کربن به بور به لحاظ انرژیتیکی مساعد نیست. پارامترهای توپولوژیکی مبتنی نظریه AIM، نمودار های چگالی حالات و نقشه های پتانسیل الکتروستاتیک مولکولی نشان دادند که برهمکنش فرمالدهید با هتروفولرن C58BN در مواضع مورد مطالعه از نوع کوالانسی است.

کلیدواژه‌ها