استخراج فاز- جامد پخشی برای پیش تغلیظ پساب رنگی در نمونه‌‌های آبی با استفاده از نانولوله‌های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

2 دپارتمان شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده

در این تحقیق تکنیک‌ استخراج فاز جامد پخشی از مقادیر ناچیز پساب رنگی به عنوان شاخص از بروموکروزول سبز در نمونه‌های آبی بوسیله نانولوله‌های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با کیتوسان و اندازه‌گیری آن با طیف‌سنجی مرئی و ماورابنفش به کار گرفته شد. این تکنیک یک سیستم دوفازی می‌باشد که در آن فاز دهنده نمونه‌های آبی حاوی بروموکروزول سبز است و فاز گیرنده نانولوله‌های کربنی مغناطیسی عامل‌دار شده کیتوسانی می‌باشد. آزمایشات در دو مرحله استخراج از نمونه‌های آبی و واجذب رنگ بروموکروزول سبز با استفاده از حلال اتانول انجام شده است و نمونه‌های واجذب شده به دستگاه اسپکترو فتومتری UV-Vis برای آنالیز ارائه شده‌اند. این روش ارزان، ساده و سریع بوده و با بسیاری از روش‌های دستگاهی موجود نیز همخوانی دارند. پارامترهای استخراج از قبیل، اثر حلال آلی واجذب کننده،pH فازهای دهنده و گیرنده، زمان استخراج، سرعت همزدن، حجم فاز دهنده بهینه شدند و بررسی‌ها و اندازه‌گیریهای کمی تحت این شرایط بهینه انجام شد. تکنیک‌های ذکر شده از مزایای بسیاری مانند ؛ زمان کوتاه استخراج، مصرف کم حلالهای آلی، حذف اثر آزمایشات قبلی، حد تشخیص پایین وفاکتور تغلیظ بالا برخوردارهستند. مقادیر قابل پذیرشی برای فاکتورهای تغلیظ و حدتشخیص برای استخراج رنگ بروموکروزول سبز یدست آمده است.

کلیدواژه‌ها