مطالعه تئوری سینتیک و مکانیسم اکسیداسیون اتمسفری اسنافتیلن آغاز شده با رادیکال هیدروکسیل: مسیر ربایش هیدروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی دانشگاه آزاد شاهرود

2 گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

3 گروه شیمی

چکیده

در این تحقیق سینتیک و ترمودینامیک واکنش اتمسفری ربایش هیدروژن از 4 موضع مستعد مولکول آسنافتیلن در فاز گازی آغاز شده توسط رادیکال هیدروکسیل در سطح محاسباتی MN15L/aug-cc-pVTZ مورد بررسی قرار گرفته است. واکنشهای ربایش هیدروژن از هر 4 کانال تحت مطالعه خودبخودی وگرمازا است. مقادیر ثوابت سرعت (با و بدون اصلاح توسط اثرات کوانتومی تونلی شدن ویگنر و ایکارت)، انرژی های فعالسازی، و توابع ترمودینامیکی فعالسازی تایید کردند که واکنش اتمسفری ربایش هیدروژن آسنافتیلن تحت کنترل سینتیکی است. نسبتهای شاخه ای شدن نشان دادند که فقط محصولات ربایش هیدروژن از مواضع 2 و 3 و 4 قابل مشاهده خواهند بود.

کلیدواژه‌ها