تاثیر جایگزینی آنیون پای‌والات بر خواص الکترونی کمپلکس‌های میزبان حلقوی کروم با استفاده از مدل سازی مولکولی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد سیرجان

چکیده

در این پژوهش تاثیر جایگزینی دو نوع آنیون پای‌والات با آنیونهای هالوژن دار X-tBuCO2و X-iPrCO2 که (X=F-,Cl-,Br-,I-) بر خواص الکترونی کمپلکس‌های کروم‌دار با استفاده از روش‌های تابعی چگالی (DFT) بررسی شد. بدین منظور دو کمپلکس [Cr2F(F-tBuCO2)2(H2O)2(OH)4]-1 و [Cr2F(F-iPrCO2)2(H2O)2(OH)4]-1 طراحی شده و سپس تأثیر جایگزینی یکی از هیدروژن‌های گروه متیل آنیون پای‌والات با یک اتم هالوژن بر خواص الکترونی [Cr2F(X-tBuCO2)2(H2O)2(OH)4]-1 ,و تاثیر جایگزینی یک گروه متیل با یک اتم هالوژن بر خواص الکترونی [Cr2F(X-iPrCO2)2(H2O)2(OH)4]-1 در دو آرایش آنتی‌فرومغناطیس (AFM) و فرومغناطیس (FM ) در سطح محاسباتی B3LYP/TZV بررسی شد. نتایج نشان داد در کمپلکس‌‌های هالوژندار X-tBuCO2 و با رفتن از فلوئور به ید، گاف انرژی در آرایش AFM افزایش و در آرایش FM کاهش پیدا کرده این در حالی است که در ساختارهای هالوژندار X-iPrCO2در آرایش AFM جایگزینی فلوئور با کلر وید منجر به افزایش آن شده اما حضور برم در کمپلکس، آن راکاهش می‌دهد و در آرایش FM با رفتن از فلوئور به ید، کاهش و تنها درساختار حاوی کلر در حالت اسپینی آلفا افزایش می یابد. در بخش دیگر کار ، تحلیل چگالی کل (TDOS) و جزئی (PDOS) مربوط به اوربیتال‌های مولکولی این کمپلکس‌ها نیز انجام شده و سهم هر یک از اوربیتال‌های اتمی در آرایش‌های مختلف تعیین شد.

کلیدواژه‌ها