بررسی مجدد مکانیسم استیلینک آمینN -اکساید کاتالیست شده با کاربن‌های طلا (I) از دیدگاه DFT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش، از تئوری توابع چگالی برای بررسی مجدد مکانیسم پیشنهادشده توسط هاک و همکارانشان برای تشکیل پای پیریدینون از طریق بازسازی استیلینک آمین N اکساید کاتالیست شده توسط کمپلکس های طلا (I) استفاده شد. جفت شدن کربن-کربن که مرحله تعیین کننده سرعت است باانرژی فعال سازی بیش از 33 کیلوکالری برمول، پیشنهاد شد. چنین به نظرمی رسد که این انرژی متناقض با واقعیت باشد که درواقع این فرایند واکنش تحت شرایط بسیار ملایم (دمای 00 و زمان 1 ساعت) در حلال دی کلرومتان انجام می شود. درابتدا، پیشنهاد شد که جفت شدن کربن-کربن از طریق مکانیسمی که آن را افزایش سین(SO) نامیدیم ، اتفاق می افتد. چنانچه در مرحله جفت شدن کربن-کربن انرژی مثبت تر شود مکانیسم از طریق افزایش آنتی(BS) پیش می رود. در این پژوهش اثر لیگاندهای مختلف کاربن که معروف ترین آنها NHC لیگاند می باشدبر روی واکنش کاتالیستی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که مراحل دیگر نسبت به کاربن حساسیت نشان نمیدهند در حالیکه جفت شدن کربن-کربن میزان وابستگی قابل توجهی را نشان می دهد و همچنین لیگاند کاربن الکترون دهنده مناسبی می باشد و با توجه به انرژی بدست امده نشان میدهد این مرحله،مرحله تعیین کننده سرعت است.

کلیدواژه‌ها