مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت جهت پیش بینی نیمه عمر بی فنیل های پلی کلرینه با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه های عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده

     مطالعه ارتباط کمی ساختار-خاصیت(QSPR) جهت پیش بینی زمان نیمه عمر برخی مشتقات بی فنیل های پلی کلرینهبا استفاده از روشهای رگرسیون خطی چند متغیره(MLR)  و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) انجام شد. در ابتدا ساختار ترکیبات، رسم و گروه مناسبی از توصیف کننده­ها محاسبه شدند. سپس از روش انتخاب مرحله­ای برای بدست آوردن بهترین توصیف کننده­ها که بیشترین ارتباط را با نیمه عمر ترکیبات مورد نظر داشتند استفاده گردید. با این روش 6 توصیف کننده شاملLop, GATS5m, GATS8m, LDip, RDF020u, R2v+ که از انواع توصیف کننده های توپولوژیکی، بار، نمایش سه بعدی مولکول بر اساس پراش الکترونی و تابع توزیع شعاعی هستند انتخاب گردید. در ابتدا مدل خطی MLR ساخته شد. سپس برای به دست آوردن نتایج بهتر از شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. مقادیر ضریب تعیین (R2) و ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) برای سری تست به ترتیب برابر 716/0 و 050/0 برای مدل خطی MLR و 896/0 و 030/0 برای مدل غیرخطی ANN بدست آمد. داده های آماری، برتری روش ANN را نسبت به روش MLR  نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها