مدل سازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- بازداری (QSRR) ترکیبات تشکیل دهنده ی پوست میوه Citrus. sinensis CV. Thamson استحصال شده با کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی با استفاده از الگوریتم ژنتیک-رگرسیون خطی چند گانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

مطالعه ارتباط کمی ساختار-بازداری(QSRR) جهت پیش بینی شاخص کواتس ترکیبات تشکیل دهنده پوست میوه  Citrus. sinensisCV. Thamsonبا استفاده از روش رگرسیون خطی چند گانه(MLR) انجام شد. بعد از استحصال اسانس و تزریق آن به دستگاه GC-MS ترکیبات مختلف آن شناسایی گردید. سپس برای انجام مدل سازی و پیش بینی مقادیر اندیس کواتس(KI) ترکیبات، در ابتدا ساختار ترکیبات، رسم و گروه مناسبی از توصیف کننده­ها محاسبه شد. سپس از روش انتخاب مرحله­ای(SW) و الگوریتم ژنتیک(GA) برای بدست آوردن بهترین توصیف کننده­ها که بیشترین ارتباط را با KI ترکیبات مورد نظر داشتند استفاده گردید. برای مدل سازی از روش خطی رگرسیون خطی چند­گانه ساخته شد. داده های آماری نشان می دهد که هر دو روش SW-MLR و GA-MLR پیش بینی های قابل قبولی را ارائه نموده است. 

کلیدواژه‌ها