شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی برگ چنار و کاج الداریکا دست کاشت با استفاده ازفنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی( GC/MS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

چکیده

نتایج این تحقیق نشان داد که مواد استخراجی موجود دربرگ کاج الداریکا و چنار دست کاشت بترتیب 2/16 و 4/14 درصد می باشد. سپس مواد استخراجی توسط حلال استن از آرد برگ جدا سازی شد وباقیمانده مواد استخراجی به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنش گر BSTFA اضافه شد. نمونه ها به مدت 1 ساعت در حمام بن ماری و دمای 70 درجه سانتیگراد قرار گرفته و به منظور آنالیز به دستگاه GC-MSتزریق شدند. شناسایی مواد با توجه به دیاگرام زمان بازداری ، محاسبه ضریب کواتز و جدول آدامز انجام شد. نتایج نشان داد که در برگ چنار 20 ترکیب وجود دارد که-n هگزا دکانوئیک اسید (28/24 %)، هپتا دکان-8-کربونیک اسید (05/18 %)، اکتا دکانوئیک اسید (1/14 %)وویتامین E (81/2 %) مهمترین ترکیبات بودند. در برگ کاج دست کاشت 45 ترکیب شناسائی شدکه15،12،9-اکتا دی کاترین-1- ال (49/11 %)،4- متیل مانوز (68/10 %)، موم اینوسیتول (65/9 %) و فیتول(64/0) به عنوان مهمترین ترکیبات هستتند. همچنین 5 ترکیب دکان، دودکان، نئوفیتادین واکتادکانوئیک اسید بین پوست چنار و کاج الداریکا مشترک می باشند .

کلیدواژه‌ها