پیش بینی شاخص بازداری ترکیبات تشکیل دهنده‌ی گیاه Ammoides Atlantica با استفاده از روش مطالعه ارتباط کمی ساختار- بازداری (QSRR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه آزاد شاهرود

چکیده

روغن های ضروری گیاهی و ترکیبات مرتبط، کاربرد گسترده ای در طب سنتی، صنایع غذایی، صنایع عطرسازی و داروسازی دارند. در این تحقیق، مطالعه ارتباط کمّی ساختار - ویژگی بر روی شاخص بازداری 32 ترکیب از روغن ضروری گیاه AmmoidesAtlantica انجام پذیرفت. از الگوریتم ژنتیک برای انتخاب توصیف کننده ها استفاده شد. برای مدل سازی اندیس بازداری این ترکیبات از روش رگرسیون خطی چندگانه (MLR) به عنوان روش خطی استفاده گردید. برای بررسی اعتبار این مدل ها علاوه بر به کارگیری سری تست، از روش های دیگری همانند حذف مرحله ای تک تک داده ها وY تصادفی استفاده گردید. ضرایب همبستگی برای سری تست توسط مدل MLR برابر 894/0 و درصد خطای نسبی برابر 57/5 بدست آمد. داده های آماری نشان می دهد که روش GA-MLR پیش بینی های قابل قبولی را ارائه نموده است.

کلیدواژه‌ها