جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Prangos latiloba Korov.به روش طیف سنجی جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

گیاهان دارویی از ارزش خاصی در علوم زیستی و پزشکی به لحاظ پیشگیری و درمان بیماری برخوردار است. در سال های اخیر استفاده از گیاهان دارویی به دلیل اثبات اثرات مفید آن، ارزان بودن، نداشتن اثرات جانبی زیاد و همچنین سازگار بودن با محیط زیست روزبه روز در حال افزایش است. در این تحقیق، روغن­های اسانسی بخش­های مختلف  از گیاه معطر و وحشی جاشیر گچ دوست (Prangos latiloba Korov، توسط روش تقطیر با آب استحصال و ترکیبات متشکله به کمک روش کروماتوگرافی گازی توأم با طیف سنجی جرمی (GC/MS) بررسی و شناسایی گردید. ترکیبات اصلی تشکیل­دهنده­ی اسانس حاصل از این گیاه به ترتیب لیمونن(54/13%)، میرسن(58/8%)، المول(79/7%) و آلفا فلاندرن(88/6%) بودند.

کلیدواژه‌ها