استخراج فاز جامد پخشی برای پیش تغلیظ داروی آملودیپین در نمونه های آبی با استفاده از نانو مغناطیسی اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه ، گروه شیمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحدورامین -پیشوا، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

3 دکتری شیمی تجزیه، گروه پژوهشی رزین و افزودنی ها، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

چکیده

در این تحقیق تکنیک استخراج فاز جامد پخشی از مقادیر ناچیز داروی آملودیپین در نمونه های آبی بوسیله نانولوله های کربنی مغناطیسی اصلاح شده با بتاسیکلودکسترین و انداز ه گیری آن با طیف سنجی مرئی و ماورابنفش به کار گرفته شد. آزمایشات در دو مرحله استخراج از نمونه های آبی واجذب داروی آملودیپین با استفاده از حلال آمونیاک انجام شدند و نمونه های واجذب شده به دستگاه اسپکترو فتومتری UV-Vis برای آنالیز بیشتر ارائه شدند. این روش ارزان، ساده و سریع بوده و با بسیاری از روش های دستگاهی موجود نیز همخوانی دارند. پارامترهای استخراج از قبیل اثر حلال آلی واجذب کننده ،pH بهینه جذب داروی آملودیپین بر روی جاذب که در این آزمایش ۶= pH به عنوان pH بهینه بدست آمد. زمان استخراج، سرعت همزدن، حجم فاز دهنده بهینه شدند و بررسی ها و اندازه گیری های کمی تحت شرایط بهینه انجام شد. تکنیک های ذکر شده از مزایای بسیاری مانند؛ زمان کوتاه استخراج، مصرف کم حلالهای آلی، حد تشخیص پایین و فاکتور تغلیظ بالا برخوردارهستند. فاکتور تغلیظ و حد تشخیص برای داروی آملودیپین به ترتیب ۵/۱۴و µgL-1 ۵/۷ بدست آمده اند. دامنه خطی بین mgL-1 ۹/۷-۰۲/۰ و انحراف استاندارد نسبی برای آملودیپین ۹/۱٪و ۹۹۸۹/۰R2= بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها