نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی نژاد، ندا بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 27-32]
 • اطیایی، ناهید طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]
 • اکبر سالاری، سید علی بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 27-32]
 • امامیان، سعید رضا مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-39]
 • امیری، افسانه ساخت و مطالعه اسپکتروسکپی داربست های نانوکامپوزیتی ژلاتین- کلسیم فسفات تقویت شده یونی به روش زیست تقلیدی نفوذ دوسویه [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 19-28]
 • امیری، افسانه طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]

ب

 • بحری، فرزانه السادات بررسی قدرت پیوند هیدروژنی، مطالعات کنفورمری و تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی در مولکول 3- اگزو- 3-فنیل-پروپیونیک اسید متیل استر [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 29-34]

پ

 • پاشازانوسی، محمد باقر اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]

ت

 • توکلی هفشجانی، خدیجه مقایسه پارامترهای NBO جذب گاز NO روی کربن نانوتیوب و گالیم داپت شده آن با استفاده از روش DFT [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 21-26]

چ

 • چهکندی، بهزاد مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-39]
 • چهکندی، بهزاد بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 59-65]

ح

 • حجازی، سید مومن اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]
 • حسن زاده، زهرا طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]

خ

 • خلیل زاده، محمد علی اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]

د

 • دلفانیان، سیروس اندازه گیری ترکیبات روغن اسانسی اوکالیپتوس Eucalyptus globulus subsp با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی) )GC/MS [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 33-38]

ز

 • زاهدی، احسان بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-8]
 • زاهدی، احسان اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-8]
 • زاهدی تبریزی، منصوره مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-17]
 • زاهدی تبریزی، منصوره بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب مونو هیدروکسی نفتازارین با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 9-14]
 • زینلی، سجاد بررسی اثر لیتیم، سدیم و پتاسیم بر جذب هیدروژن توسط نانولوله های کربنی به روش مکانیک کوانتمی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 41-46]

س

 • سالمی، سیروس بررسی قدرت پیوند هیدروژنی، مطالعات کنفورمری و تجزیه و تحلیل طیف ارتعاشی در مولکول 3- اگزو- 3-فنیل-پروپیونیک اسید متیل استر [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 29-34]

ش

 • شاه منصوری، نسیم بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب مونو هیدروکسی نفتازارین با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 9-14]
 • شمسیان، مبارکه مطالعه نظری توتومری در 1، 2، 4- تری آزول- 5- اُن با استفاده از نظریه تابعی چگال در فاز گاز [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-39]
 • شهنما، مهدیه بررسی ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در اسانس گیاه Parthenium L. Tanacetum از منطقه ی کنگ استان خراسان رضوی به روش تقطیر با آب و با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-51]

ص

 • صادقی، سعیده بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-8]
 • صادقی، سعیده اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-8]

ط

 • طیاری، سید فرامرز بررسی اثر استخلاف اتم فلوئور بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی 9-هیدروکسی فنالن- 1-اون [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 1-8]
 • طیاری، سید فرامرز اثر دوتره کردن بر شیوه های ارتعاشی طبیعی طیف ارتعاشی 9-هیدرکسی فنالنون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 1-8]
 • طحان، آرزو بررسی اثرات مولکولهای مجازی آب بر پایداری نسبی و فرکانس های NQR حالت های دایمری و منومری توهم زای هارمین [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 27-32]

ع

 • عمرانی، پریسا مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-17]

ف

 • فراهتی، راضیه مطالعه نظری ساختار مولکولی و پیوند هیدروژنی درون مولکولی در 4- متیل آمینو- 3- پنتن- 2- اون و مشتقات آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 9-17]

ک

 • کاظمی بابا حیدری، علی مقایسه پارامترهای NBO جذب گاز NO روی کربن نانوتیوب و گالیم داپت شده آن با استفاده از روش DFT [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 21-26]
 • کتابی، سپیده بررسی اثر لیتیم، سدیم و پتاسیم بر جذب هیدروژن توسط نانولوله های کربنی به روش مکانیک کوانتمی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 41-46]

ل

 • لشکری، کبری طراحی وساخت الکترود شناسایی سیپروفلوکساسین بر پایه مولکول های پلیمر قالبی MIP [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 47-57]

م

 • متولی، نفیسه اثرافزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر پارامترهای ساختاری حلقه کلیتی در β-دی کتونها [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 15-20]
 • محبوبی فر، علی بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 59-65]
 • محمد حسینی، مجید بررسی ساختارهای گذار فرایندهای توتومریزاسیون حاصل از انتقالات ) N-N ( یکی از مشتقات سیتوزین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 59-65]
 • محمد حسینی، مجید بررسی ترکیبات شیمیایی طبیعی موجود در اسانس گیاه Parthenium L. Tanacetum از منطقه ی کنگ استان خراسان رضوی به روش تقطیر با آب و با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 45-51]
 • مرزبان، رضوان ساخت و مطالعه اسپکتروسکپی داربست های نانوکامپوزیتی ژلاتین- کلسیم فسفات تقویت شده یونی به روش زیست تقلیدی نفوذ دوسویه [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 19-28]
 • موسوی تکیه، زینب اثرافزایش قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی بر پارامترهای ساختاری حلقه کلیتی در β-دی کتونها [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 15-20]

ن

 • نکوئی، عبدالرضا بررسی نظری قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در بعضی مشتقات فولون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 39-44]

و

 • وطن پرست، مرتضی بررسی نظری قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در بعضی مشتقات فولون [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 39-44]

ی

 • یوسفی، مریم بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در ترکیب مونو هیدروکسی نفتازارین با محاسبات نظریه تابعی چگال و آنالیز NBO [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 9-14]