نمایه نویسندگان

ا

 • ابولی، جعفر تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه. Benth phlomis olivieri )گوش بره زرد( بوسیله کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 45-51]
 • احمدی، مارال انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 19-24]
 • افضلی، راهله مطالعه ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 4 و 4-دی متیل- 3-آمینو- 1-فنیل پنتان دی اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 1-5]
 • اکبری جامی، سمانه انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 19-24]
 • امامیان، سعید رضا شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 37-43]

پ

 • پاشازانوسی، محمد باقر ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]
 • پاشازانوسی، محمد باقر حذف یونهای فلزی از پساب با استفاده از برگ درخت پرتقال با تکنیک طیف سنج جذب اتمی )مطالعه موردی: شهرستان نوشهر( [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 21-26]
 • پویا، مهناز انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 19-24]

ت

 • ترابی، پرویز مطالعه جذب کلروفرم روی B12N12 فولورن به روش DFT [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-43]

چ

 • چهکندی، بهزاد مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-10]
 • چهکندی، محمد مطالعه نظری اندرکنش های غیر کووالانسی در دو ابر مولکول جیوه II [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 1-10]

ح

 • حجازی، سید مومن ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]
 • حسینی، فرزانه مطالعه جذب کلروفرم روی B12N12 فولورن به روش DFT [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 39-43]

خ

 • خلیل زاده، محمد علی ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]

ذ

 • ذاکر عباسعلی، نرگس مطالعات DFT و NBO روی پیوند هیدروژنی درون مولکولی بعضی ترکیبات ایمیدی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 15-18]

س

 • سلیمانپور، سعیده ترکیبات شیمیایی روغن سبوس و شلتوک برنج طارم Oryza Sativa L شمال ایران با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 25-30]

ص

 • صادقی، فرزاد تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه. Benth phlomis olivieri )گوش بره زرد( بوسیله کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 45-51]
 • صداقتیان، آمنه مطالعه ساختار کمپلکس بیس تری فلوئورو استیل استونات مس) II ( با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 31-38]

ط

 • طیاری، سید فرامرز مطالعه ساختار کمپلکس بیس تری فلوئورو استیل استونات مس) II ( با استفاده از نظریه تابعی چگالی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 31-38]
 • طیاری، سید فرامرز شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 37-43]
 • طحان، آرزو مطالعه اثرات مستقیم و غیر مستقیم حلال بر روی طیف NMR آرام بخش مدازپام با استفاده از روش های DFT و آنالیز NBO [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 11-14]

ع

 • عبدالرضا، نکوئی مطالعات DFT و NBO روی پیوند هیدروژنی درون مولکولی بعضی ترکیبات ایمیدی [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 15-18]
 • علی عسگری، صفا تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه. Benth phlomis olivieri )گوش بره زرد( بوسیله کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 45-51]
 • علی محمدی، فاطمه مطالعه اثرات مستقیم و غیر مستقیم حلال بر روی طیف NMR آرام بخش مدازپام با استفاده از روش های DFT و آنالیز NBO [دوره 3، شماره 7، 1392، صفحه 11-14]

غ

 • غلامحسین پور، محبوبه شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 37-43]

م

 • محمد حسینی، مجید تعیین ثوابت تشکیل مولیبدن (VI) با آمینو اسید دی- ال- فنیل آلانین در محیط میسلی-آبی و قدرت- های یونی متنوع به روش طیف نورسنجی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]
 • محمد حسینی، مجید مدلسازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت (QSPR) ، جهت پیش بینی مقادیرآنتالپیتبخیر دسته وسیعی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 27-35]

ن

 • نکوئی، مهدی تعیین ثوابت تشکیل مولیبدن (VI) با آمینو اسید دی- ال- فنیل آلانین در محیط میسلی-آبی و قدرت- های یونی متنوع به روش طیف نورسنجی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-20]
 • نکوئی، مهدی مدلسازی و مطالعه ارتباط کمی ساختار- خاصیت (QSPR) ، جهت پیش بینی مقادیرآنتالپیتبخیر دسته وسیعی از ترکیبات آلی با استفاده از توصیف کننده های ساختاری [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 27-35]

و

 • وکیلی، محمد مطالعه ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 4 و 4-دی متیل- 3-آمینو- 1-فنیل پنتان دی اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 1-5]