نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، علی تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]
 • ابولی، جعفر آنالیز روغنی اسانسی گیاه Stachys inflate Benth. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (GC/MS) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 35-42]
 • ابولی، جعفر تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه platyrachis Sclerorhachis خودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-16]
 • ابولی، جعفر آنالیز روغنی اسانسی گیاه Pimpinella aurea DC از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتو گرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 25-34]
 • ابولی، جعفر تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Johrenia platycarpa Boissخودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 37-42]
 • ابولی، جعفر جداسازی و شناسائی ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی بدست آمده با استفاده از تقطیر با آب (HD) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی HS-SPME گیاه Perovskia Abrotanoide Karel از ایران و مقایسه نتایج حاصله [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 21-34]
 • اخلاقی فیض آباد، سید هاشم ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره متانولی کما (Ferula ovina)،آنالیز اسانس توسط GC/MSو تعیین اثر ضد باکتری اسانس گل، ساقه و برگ آن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 23-35]
 • ایزدی نیا، جعفر آنالیز روغنی اسانسی گیاه Tanacetum polycephalum Schultz Bip از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-73]
 • افضلی، راهله بررسی اثرگروه سیانو بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب α-سیانو استیل استون با استفاده از محاسبات AIM و NBO [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-5]
 • افضلی، راهله ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 2و2و6و6 -تترامتیل3-آمینو4-هپتن5-اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 9-13]
 • امامیان، سعید رضا تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 19-25]

پ

 • پاشازانوسی، محمد باقر تعیین یونهای فلزی سرب، روی، جیوه، کادمیوم و باریم در موی سرانسان با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی (مطالعه موردی: شهرستان چالوس) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 43-48]
 • پاشازانوسی، محمد باقر تاثیر مراحل شستشو و جوهر زدایی بر یون های فلزی موجود در دستمال کاغذی با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 17-24]
 • پاشازانوسی، محمد باقر شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست کاج الداریکا با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی(MS/GC) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 35-44]
 • پاکزاد، فاطمه تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]

ث

 • ثمره دلارامی، حجت تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]

ح

 • حبیبی نوده، آمنه آنالیز روغنی اسانسی گیاه Tanacetum polycephalum Schultz Bip از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 61-73]
 • حسینی، سید جواد تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه platyrachis Sclerorhachis خودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-16]
 • حسینی، سید جواد تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Johrenia platycarpa Boissخودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 37-42]
 • حکیمی تبار، مهنوش ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 2و2و6و6 -تترامتیل3-آمینو4-هپتن5-اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 9-13]

خ

 • خاشی، مریم نوآرایی دیمروث: ارزیابی طیفی و خصوصیات نظری دو ایزومر از پیرولو تری آزولو پیریمیدین [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 1-9]
 • خیرمند، مهدی مطالعه پیوندهای بین اتمی در ساختارهای مزدوج نیتروژن و بور نانوگرافنی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 7-18]

ر

 • رضایی، پروانه تعیین کمی و کیفی ترکیبات شیمیائی روغن اسانسی حاصل از اندامهای هوائی گیاه آویشن به روش تقطیر با آب همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (MS/GC) و بررسی جامع فیتوشیمیائی عصاره ی آن [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 45-59]

ز

 • زاهدی، سعید جداسازی و شناسائی ترکیبات تشکیل دهنده روغن اسانسی بدست آمده با استفاده از تقطیر با آب (HD) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی HS-SPME گیاه Perovskia Abrotanoide Karel از ایران و مقایسه نتایج حاصله [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 21-34]

ژ

 • ژیانی، راحله شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دانه سویا (Glycin max) از طریق GC-MS و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی آن با روش DPPH [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 15-20]

ص

 • صادقی، فرزاد آنالیز روغنی اسانسی گیاه Stachys inflate Benth. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (GC/MS) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 35-42]

ط

 • طیاری، سید فرامرز تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 19-25]

ع

 • علیایی، محبوبه مطالعه نظری تشکیل بعضی کمپلکس های فلزی پروپیل-آزا-15-کرون-5 در فاز گازی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-7]
 • علی عسگری، صفا آنالیز روغنی اسانسی گیاه Stachys inflate Benth. با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی (GC/MS) [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 35-42]

غ

 • غلامحسین پور، محبوبه تجزیه و تحلیل مختصات نرمال طیف ارتعاشی و سد پتانسیل چرخشی گروه های متیل و تری فلورو متیل 9،9،9 -تری فلورو استون [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 19-25]

ف

 • فریدون پور، پریسا مطالعه پیوندهای بین اتمی در ساختارهای مزدوج نیتروژن و بور نانوگرافنی [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 7-18]
 • فلکی، مهدیه تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه platyrachis Sclerorhachis خودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 10-16]
 • فلکی، مهدیه تجزیه شیمیایی روغن اسانسی برگ و گل گیاه Johrenia platycarpa Boissخودروی شهرستان اسفراین بوسیله کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 37-42]

ک

 • کاظمی، فاطمه تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 43-52]

م

 • محمد حسینی، مجید مدلسازی توانمند با استفاده از رابطه‌ی کمی ساختار- ویژگی (QSPR) جهت پیش بینی فشاربخار (VPs) برخی از ترکیبات آلی به روش کالیبراسیون چند متغیره [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 27-34]
 • محمد حسینی، مجید تعیین کمی و کیفی ترکیبات شیمیائی روغن اسانسی حاصل از اندامهای هوائی گیاه آویشن به روش تقطیر با آب همراه با کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی (MS/GC) و بررسی جامع فیتوشیمیائی عصاره ی آن [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 45-59]
 • محمد حسینی، مجید روش های محاسباتی و کمومتریکس ساده و قابل اعتماد جهت پیشگوئی شاخص های بازداری کواتس ترکیبات طبیعی تشکیل دهنده ی روغن اسانسی فرار Pistacia atlantica Desf [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-22]
 • محمد حسینی، مجید کاربرد استخراج با امواج میکروویو جهت جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karelبه روش اسپکترومتری جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 43-51]
 • مرادی، مرجان شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس دانه سویا (Glycin max) از طریق GC-MS و تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی آن با روش DPPH [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 15-20]
 • مقیمی، علی مطالعه پیش تغلیظ مقادیر ناچیز Pb(II) در پساب های صنعتی بوسیله نانو گرافن اصلاح شده با لیگاند 1-(2-پیریدیل آزو )-2- نفتل ( PAN) و اندازه گیری آن با طیف سنجی اتمی شعله ای [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 53-60]

ن

 • نکوئی، عبدالرضا مطالعه نظری تشکیل بعضی کمپلکس های فلزی پروپیل-آزا-15-کرون-5 در فاز گازی [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 1-7]
 • نکوئی، عبدالرضا تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات DFT و NBO [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 35-41]
 • نکوئی، مهدی مدلسازی توانمند با استفاده از رابطه‌ی کمی ساختار- ویژگی (QSPR) جهت پیش بینی فشاربخار (VPs) برخی از ترکیبات آلی به روش کالیبراسیون چند متغیره [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 27-34]
 • نکوئی، مهدی روش های محاسباتی و کمومتریکس ساده و قابل اعتماد جهت پیشگوئی شاخص های بازداری کواتس ترکیبات طبیعی تشکیل دهنده ی روغن اسانسی فرار Pistacia atlantica Desf [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 1-22]
 • نکوئی، مهدی کاربرد استخراج با امواج میکروویو جهت جداسازی و شناسایی اجزاء تشکیل دهنده روغن های اسانسی گیاه Pervoskia abrotanoides karelبه روش اسپکترومتری جرمی کوپل شده با کروماتوگرافی گازی [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 43-51]
 • نوروزی، نفیسه آنالیز روغنی اسانسی گیاه Pimpinella aurea DC از ایران، با استفاده از تکنیک کروماتو گرافی گازی و کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 25-34]

و

 • ویسی، رامین تاثیر مراحل شستشو و جوهر زدایی بر یون های فلزی موجود در دستمال کاغذی با تکنیک اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 17-24]
 • ویسی، رامین شناسایی و مقایسه اجزاء شیمیایی مواد استخراجی چوب و پوست کاج الداریکا با تکنیک کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی(MS/GC) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 35-44]
 • وطن پرست، مرتضی تأثیرات آروماتیسیته و پیوند هالوژنی بر روی یکدیگر؛ مطالعات DFT و NBO [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 35-41]
 • وکیلی، محمد بررسی اثرگروه سیانو بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب α-سیانو استیل استون با استفاده از محاسبات AIM و NBO [دوره 4، شماره 9، 1393، صفحه 1-5]
 • وکیلی، محمد ساختار و قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی ترکیب 2و2و6و6 -تترامتیل3-آمینو4-هپتن5-اون به کمک نظریه تابعی چگالی (DFT) [دوره 4، شماره 12، 1393، صفحه 9-13]