نمایه نویسندگان

ا

 • اکبری جامی، سمانه بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 45-53]
 • امامیان، سعید رضا طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 35-42]
 • امیدوار، بی بی امینه بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 45-53]

چ

 • چهکندی، محمد بررسی نظری انتقال های بار و اندرکنش های غیرکووالانسی درکمپلکس انتقال پروتون کبالت (II) با لیگاندهای مخلوط [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 1-9]
 • چهکندی، محمد بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های نیکل، آهن و منگنز: محاسبه طیف سنجی مرئی-فرابنفش و اوربیتال های مولکولی مرزی به روش نظریه تابعی چگال [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]

ر

 • رضوی، ملیحه سادات بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترا[2و3-b] تیوفن-5و10-دی اون [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-20]
 • رمضانی ثانی، ساریه طیف های اپتوالکترونیکی و ترموالکتریکی ترکیب DyMnO3 با استفاده از نظریه تابعی چگال(DFT) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-34]
 • رهنمای علی آباد، حسین اصغر طیف های اپتوالکترونیکی و ترموالکتریکی ترکیب DyMnO3 با استفاده از نظریه تابعی چگال(DFT) [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 25-34]

ز

 • زاهدی تبریزی، منصوره بررسی پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات آنترا[2و3-b] تیوفن-5و10-دی اون [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 11-20]

ژ

 • ژیانی، راحله بررسی تئوری مولکول فنانترن و مشتقات آن [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-47]

ط

 • طیاری، سید فرامرز بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 45-53]
 • طیاری، سید فرامرز طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 35-42]
 • طحان، آرزو بررسی اثرات حلال و استخلاف بر روی پوشیدگی شیمیایی NMR توهم زای مسکالین [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 35-43]

ع

 • عاجلو، داود بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-61]

غ

 • غلامحسین پور، محبوبه طیف های ارتعاشی و تجزیه و تحلیل شیوه های ارتعاشی نرمال 3،3،3،1،1،1-هگزا کلرو استون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 35-42]

ق

 • قجری، رقیه مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5-اتر [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 17-24]

ک

 • کیانی، حمزه بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-61]
 • کنعانی، ایوب بررسی محاسباتی ساختار های مونومر و دیمر ترکیب R-2-فنیل 2 و 3-هیدروکودینازولین-4(1H)-اون [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 49-61]

گ

 • گندمی، فرزاد بررسی ساختار و قدرت پیوند فلز-لیگاندکمپلکس بیس(α-سیانودی بنزوییل متانوات) مس (II) [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 29-34]

م

 • مرادی، مرجان بررسی تئوری مولکول فنانترن و مشتقات آن [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 43-47]
 • معدنی خوش بخت، بهناز بررسی ساختار مولکولی و الکترونی برخی کمپلکس های نیکل، آهن و منگنز: محاسبه طیف سنجی مرئی-فرابنفش و اوربیتال های مولکولی مرزی به روش نظریه تابعی چگال [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 1-15]
 • موسوی تکیه، زینب پیوند هیدروژنی درون مولکولی 5-نیتروسالیسالدهید (2-هیدروکسی بنزوئیل) هیدرازون: مطالعه ی نظری تابعی چگالی [دوره 5، شماره 15، 1394، صفحه 21-28]

ن

 • نکوئی، عبدالرضا مطالعه نظری تشکیل کمپلکسهای فلزی از لیگاند N -فنیل آزا- 15 -کرون 5-اتر [دوره 5، شماره 16، 1394، صفحه 17-24]