دوره و شماره: دوره 9، شماره 30، تابستان 1398 
5. بررسی محاسباتی تاثیر نانو اکسید قلع بر خواص ترمودینامیکی داروی مفدرون

صفحه 60-71

رویا احمدی؛ اشرف سادات شاه ولایتی؛ شبنم ششمانی؛ معصومه سیمین قد