دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، زمستان 1399 
2. مطالعه ی نظری تعدادی از مشتقات ایمیدازو[2,1-a]پیریمیدین: بهینه سازی ساختار، مکانیسم و طیف سنجی

صفحه 26-12

مریم خاشی؛ صفرعلی بیرم آبادی؛ ابوالقاسم داودنیا؛ نیلوفر وفایی نژاد