دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-69 
1. کارآیی روش‌های نظریه تابع چگال در محاسبه خواص مولکولی استون

صفحه 1-16

سید فرامرز طیاری؛ منصوره زاهدی تبریزی؛ حسین عزیزی توپکانلو؛ فرناز نقوی