دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1390 
6. بررسی رزونانس و آنتی رزونانس در نانو خوشه های Nn به کمک QTAIM

صفحه 39-48

جمشید نجف پور؛ فرخ رویا نیکمرام؛ مریم کردی پیکانی