دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1392 
4. انتساب فرکانسهای ارتعاشی 2 و 5 - دی برومو پیریدین

صفحه 19-24

مارال احمدی؛ سمانه اکبری جامی؛ مهناز پویا