دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، زمستان 1392 
5. شبیه سازی و مقایسه طیفهای زیر قرمز و رامان استون و مشتقات دوتره آن

صفحه 37-43

محبوبه غلامحسین پور؛ سید فرامرز طیاری؛ سعید رضا امامیان