دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، زمستان 1393 
6. تخمین نوکلئوفیلیسیتی هترواتم ها در بازها و جفت بازهای DNA

صفحه 43-52

علی ابراهیمی؛ فاطمه کاظمی؛ حجت ثمره دلارامی؛ فاطمه پاکزاد