دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، پاییز 1394 
6. بررسی طیف ارتعاشی و ساختار 5،2-دی بروموپیریدین

صفحه 45-53

سمانه اکبری جامی؛ بی بی امینه امیدوار؛ سید فرامرز طیاری