دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، بهار 1396 
4. بررسی قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی در مشتقات الکترون دهنده اورتو-هیدروکسی بازهای شیف

صفحه 53-64

فاطمه دولتی؛ وحیدرضا داروگر؛ زهره دولتی؛ مژگان محمودی اول؛ فائزه جلینی


5. حسگرشیمیایی رنگ سنجی بسیار گزینش پذیر برای آنیون فلوئورید از طریق برهمکنش پیوند هیدروژنی: مطالعه تجربی و نظری

صفحه 65-76

نازنین نوروزی شاد؛ مصطفی قلی زاده؛ محمد ایزدیار؛ حسین ثابت سروستانی؛ نرجس اشرف