دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، تابستان 1396 
4. مقایسه تعادل با رزونانس در تبدیل های کتو- انول در برخی مشتقات پیروکسیکام

صفحه 35-41

ابوالقاسم شاملی؛ ابراهیم بلالی؛ سارا حلاجیان؛ بهروز یوسف زاده