دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، بهار 1397 
4. بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه

صفحه 43-55

جعفر ایزدی نیا؛ سید جواد حسینی؛ فرهاد سلمانی؛ محمدامین نوعی آقایی