شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی (QCS) - اهداف و چشم انداز