شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی (QCS) - راهنمای نویسندگان