راهنمای نویسندگان

 

راهنمای تنظیم مقالات:

مقاله های ارسالی بایستی دارای ارکان مشخص یک مقاله شامل موارد زیر باشند:

  • عنوان
  • اسامی نویسندگان 
  • چکیده
  • واژه های کلیدی

        1. مقدمه
       2. روش های محاسباتی (مواد و روش ها)
       3. نتایج و بحث
       4. نتیجه گیری
       5. سپاسگزاری (اختیاری)
       6. مراجع 

 

تذکرات مهم در تنظیم مقالات:

 

1- نام نویسنده یا نویسندگان، نشانی محل انجام پژوهش و همچنین پست الکترونیک عهده دار مکاتبات در مقاله (زیر عنوان مقاله) ذکر شود. عهده دار مکاتبات هر مقاله بایستی با علامت * بر روی نام نویسنده ی مذکور مشخص شود.

2-  ارائه عنوان، نام و نام خانوادگی و آدرس نویسندگان، چکیده و واژه های کلیدی به زبان انگلیسی الزامی است.

3- مقاله باید در محیط Windows با نرم افزار Word با فواصل خطوط Single و به فرمت زیر تایپ شود.

1-3 متن فارسی: فونت B Zar ساده، سایز 14: تیترها: B Zar Bold، سایز 12.

2-3 متن انگلیسی: فونتTime New Roman، سایز12.

4- عکس ها باید دارای وضوح تقریبیdpi 300 و به فرمت JPG یا JPEG باشد.

5-شیوه استناددهی (Style) مراجع مورد استفاده در مقاله بر اساس الگوی مرجع‌گذاری ونکوور (Vancouver) مبتنی بر نرم‌افزارهای متداول مدیریت منابع (نظیر Endnote) صورت گیرد.

یعنی مراجع مورد استفاده بایستی در متن مقاله با شماره داخل [ ] ارجاع داده شود. نحوه ی گزارش مراجع بایستی به صورت زیر باشد:

 کتاب ها 

[ ] نام خانوادگی، حرف اول نام نویسنده.، عنوان کتاب، ناشر آن، محل نشر، سال انتشار.

مثال:

[ ] Belgacem, M.N. and Gandini, A., Monomers, polymers and composites from renewable resources. Elsevier (2011).

[ ] اسدی، م.، کمپلکس ها و عناصر واسطه ردیف اول، انتشارات دانشگاه شیراز، ایران، (1376).

 مقالات

[ ] نام خانوادگی. حرف اول نام نویسنده.، موضوع مقاله، نام مجله (ایتالیک). شماره ی جلد (سال انتشار) شماره صفحه.

مثال:

[ ] Pandey, K.K. and Pitman, A.J., FTIR studies of the changes in wood chemistry following decay by brown-rot and white-rot fungi. International biodeterioration & biodegradation, 52 (2003) 151-160.

  پایان نامه

[ ] Di Silvio, L.  Ph.D thesis, University of London, London, 2017.

ثبت اختراع

[ ] Pechini, M. US Patent 3, 330, 697 (1967).