اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید فرامرز طیاری

شیمی فیزیک استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

sftayyariyahoo.com

h-index: 26  

دکتر علی ابراهیمی

شیمی فیزیک استاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

ebrahimichem.usb.ac.ir

h-index: 22  

دکتر ناصر هادی پور لاکمه سری

شیمی فیزیک استاد-دانشگاه تربیت مدرس

hadipourmodares.ac.ir

h-index: 30  

دکتر حسین روحی

شیمی فیزیک استاد- دانشگاه گیلان

hroohiguilan.ac.ir

h-index: 14  

دکتر بهزاد چهکندی

شیمی فیزیک دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

bchahkandigmail.com

دکتر احسان زاهدی

شیمی فیزیک دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

e_zahedi1357yahoo.com

مهدی نکوئی

شیمی تجزیه دانشیار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

m_nekoei1356yahoo.com

h-index: 18