شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی (QCS) - واژه نامه اختصاصی