شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی (QCS) - پیوندهای مفید