شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی (QCS) - فرایند پذیرش مقالات