شیمی کوانتومی و اسپکتروسکوپی (QCS) - اخبار و اعلانات