نویسنده = سید جواد حسینی
تعداد مقالات: 4
1. بااستفاده از روشهای اسپکتروسکوپی Drema ammoniacum D. Don. تجزیه شیمیایی روغن اسانسی میوه ساقه گیاه

دوره 8، شماره 25، بهار 1397، صفحه 43-55

جعفر ایزدی نیا؛ سید جواد حسینی؛ فرهاد سلمانی؛ محمدامین نوعی آقایی